Sylwia Friday

224 teksty – auto­rem jest Syl­wia Fri­day.

* * *

jeszcze bym pospała
jak wios­na leniwa
w chmu­rach głowę schowała
w niebies­kich mig­dałach ukryła

tak by mnie nikt zauważył
nie poczuł i nie usłyszał
na chwi­le zapomniał
bym mogła stać się zapomniana

troche niep­rzy­tom­nie będę Cię kochać
jak złota ćma w og­rodzie pie­szcząca ogień
jak ro­sa w tra­wie spływająca ospale
spi­jać będę z ust Twój płomień

gwiaz­dy ob­my­je ze snów marzycieli
przy­gar­ne uk­radkiem ich pragnienia
i puszcze na wiatr jak bańki mydlane
stając się chwilą zapomnienia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2018, 21:43

* * *

na uli­cy Słup­skiej, po­wiet­rze sztor­mem pachnie
w ok­na pu­kają spa­dające liście
je­sień os­tatka­mi sił trzy­ma się drzew i ławek
choć słab­nie z dnia na dzień
jak tonący statek

krótkie spódniczki na dnie sza­fy zawitały
i mo­je ulu­bione szpilki
książki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 listopada 2017, 21:48

* * *

Jak uk­ryłeś mnie w sobie?
Kiedy skradłeś i oder­wałeś z życia, które­go jeszcze nie poznałam?
Jak po­mieściłeś ka­wałki mo­jej obec­ności i zaszyłeś je w ser­cu, w którym byłam już po­noć od dawna?
Kiedy nau­czyłeś się na pa­mięć wy­razu mo­jej twarzy,
której nig­dy nie widziałeś, a jed­nak Two­je oczy przy­garnęły jej piękno?
Kiedy poznałeś?
Kiedy pokochałeś?
Kiedy pos­ta­nowiłeś, że będę Twoją wymyśloną? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 listopada 2016, 22:42

* * *

Gdzie podziała się miłość,
która bez­karnie pa­noszyła się w moim pokoju
i zaj­mo­wała całe łózko, rwąc pościel
na wiele bez­wstyd­nych nocy?

Gdzie ta namiętność,
która trącała wie­czną improwizacją
i ama­tor­sko wcielała się w rolę
nies­pełnionej nimfomanki?

Gdzie przy­jaźń i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 września 2016, 09:55

* * *

miłości nig­dy za wiele na­wet
gdy obej­mu­jesz mnie ra­mieniem ja da­lej pragnę Cię kochać

rosnę w To­bie i jes­tem myślą Twe­go ser­ca os­tatnim zda­niem w miłos­nych wier­szach

miłości nig­dy za wiele
na­wet gdy całujesz po raz set­ny ja da­lej bez Ciebie jak bez po­wiet­rza

przy­war­ta do ust
od­kry­wam nieśmiałe drżenie gdy staję się częścią Twe­go istnienia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2016, 09:29

* * *

ty­le nieba skradliśmy
spoj­rze­niami modliszek
a ser­ca ciągle nie są pełne
od miłości

nie zmie­szczę w dłoniach
nasze­go świata
wciąż jest za duży o marzenia
wyrzu­cone w błoto

na­tomiast sny rodzą bezsenność
w których od­gry­wasz główną rolę
a mi cza­sem nie po drodze
gdy muszę wyjść z siebie

je­den krok dzieli nas od życia
a tak bar­dzo z nim nas łączy
i tyl­ko anioły wiedzą co nam jest pisane
jed­nak nieus­tannie spóźniamy się - o jed­no niebo... 

wiersz • 6 kwietnia 2016, 17:51

* * *

każde­go dnia od­garniam z moich myśli da­lekie wspom­nień przes­trze­nie
bez­bron­na staję przed Tobą choć dzielą nas różne nieba od­cienie
i na­wet gdy łzy jak sop­le zwi­sają z rzęs trzy­mamy się moc­no za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 stycznia 2016, 23:27

* * *

Niech ob­rażają się na mnie gdy ja wpat­rzo­na nies­kończe­nie w niego
Niech kołki ciosają gdy trzy­mam się kur­czo­wo je­go ramion
Niech plują ja­dem gdy je­go imię w moich zda­niach po­jawia się jak przecinek [...] — czytaj całość

wiersz • 22 grudnia 2015, 20:36

* * *

cza­sem w Twoim do­mu by­wa chłodno
jak cy­namon próbu­je się wcisnąć w każdy kąt
gdy pachnie u Ciebie do­rosłością
wte­dy mo­je ser­ce wy­pada z rąk

spa­da jak ka­nap­ka z masłem
na dy­wan z ok­rucha­mi z całego ro­ku
na­wet łez nie pa­miętam
bo cza­sem płakało się bez powodu

go­tujesz zupę z wczo­raj­szych spraw
by na­kar­mić ni­mi niewy­remon­to­wane ściany
a mo­je ser­ce spo­koj­nie cze­ka pod dy­wanem
niew­pi­sane w żad­ne zmęczo­ne plany 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 10 grudnia 2015, 23:44

* * *

Każdy ra­nek jest inny
I mo­je wyjście do pra­cy inne
Od­pro­wadzający mnie kot na przys­ta­nek też jest inny
Cza­sem by­wa bar­dziej rudy
Ław­ka na przys­tanku też inaczej wyglądała wczoraj
Auto­bus inaczej skrzy­pi niż tydzień te­mu
Ludzie w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 grudnia 2015, 09:28
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sylwia Friday

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

15 kwietnia 2018, 20:30RozaR sko­men­to­wał tek­st jeszcze bym pos­pała jak wios­na [...]

14 kwietnia 2018, 21:43Sylwia Fri­day do­dał no­wy tek­st jeszcze bym pos­pała jak wios­na [...]

2 listopada 2017, 21:48Sylwia Fri­day do­dał no­wy tek­st na uli­cy Słup­skiej, po­wiet­rze [...]

28 stycznia 2016, 23:27Sylwia Fri­day do­dał no­wy tek­st każdego dnia od­garniam z [...]

22 grudnia 2015, 20:36Sylwia Fri­day do­dał no­wy tek­st Niech ob­rażają się na [...]

11 grudnia 2015, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st czasem w Twoim do­mu [...]

11 grudnia 2015, 09:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st czasem w Twoim do­mu [...]

11 grudnia 2015, 05:07JaJo sko­men­to­wał tek­st czasem w Twoim do­mu [...]

10 grudnia 2015, 23:44Sylwia Fri­day do­dał no­wy tek­st czasem w Twoim do­mu [...]

3 grudnia 2015, 09:28Sylwia Fri­day do­dał no­wy tek­st Każdy ra­nek jest in­ny I [...]